مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن

.

400 جار خوەنریاس

5/28/2016 -


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەساتێگ لە شوون خوەی تیەرێد.
ئەحمەد عەبدۆلاهی, مۆعاون بهداشت و دەرمان سپای پاسداران ئێران ئمڕوو شەمە, لە مەراسم داروسازی نزامی  وەت:  ئێران لە دویای وڵات چین ها لە رەدەی دووەم مەسرەف داروو لە جەهان.و لە مەسرەف ئانتی بیوتیك جایگای یەكم جەهان لە دەس دێرن.
وە پێی ئاخرین  تەحقیقات, وەكار هاوردن فرەتر لە حەد ئانتی بیوتیك  لە ئێران, بایس مۆقاوم بوین باكتری نەخوەشیەگان بویە و ئەی باكتریەیلە فرە خەتەرناك تر لە پێشبینیەگان عەمەل كردنە.
موقاومەت ئانتی بیوتیكی, یەكیگ لە گەوراترین موشكلات بهداشت و سەلامەت جامعەی جەهانی وە تایبەت ئێران وە حساو تیەد.

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: