وزارەت بهداشت ئێران ئعڵامكرد: ساڵانە 90 هزار كەس لە ئێران تویش نەخوەشی سەرەتان بوون.

.

730 جار خوەنریاس

11/3/2015 -

محەمەد هادی ئەیازی قائم مەقام وەزیر بهداشت ئێران، وەت: لە ئێران نەخوەشی سەرەتان فرەو بویە و وەی خاتریشە ساڵانە 90 هزار كەس گرفتار ئەی نەخوەشیە بوون. وەتیش: لەو میزانە سێ هەزار و 400 نەفەریان مناڵن.
قائم مەقام وەزیر بهداشت ئێران، ئعڵامیش كرد: جیا لە سەرەتان نەخۆەشیەیل قەلبیش فرەترەو بوینە و %48  بیمارەیل لە ئێران , وە خاتر نەخوەشییەیل دڵ گیان خوەیان لەدەس دەن.

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: