ئاموزش وە زوان كوردی لە 306 مەدرسەێ كانتۆن عەفرین

.

828 جار خوەنریاس

10/20/2015 -

ساڵ تەحسیلی جەدید لە 3 كانتۆن رووژئاواێ كوردستان وە سیستم تازەی ئامووزش دەسپێكرد.
ئاموزش وە زوان داڵگی لە دەسهاتەیل گەوراێ ئنقلاب رووژئاوای كوردستانە و ئیسە1625 موعەلم خەریك ئاموزش زوان داڵگین.
دویای فەعالیەتەیل 4 ساڵ وەرین لە كانتۆن عەفرین رووژئاوای كوردستان , سیستم ئاموزش بازسازی كریا و لەی سیستم تازەیش لە 306 مەدرسەی كانتۆن عەفرین , دەیان هزار دانش ئامووز وە زوان كوردی دەرس خوەنن.
لە لاێگ ترەو كۆمیتەی ئاموزش رووژئاوا , ماوەێگە ئڕا دالگ و باوگ مناڵەیل جەلەسەیلێگ بەرگوزار كردێە و ناوەروك كتاوەیل ئڕایان باس و تەفسیر كردێە. جی باسە كۆمیتەی جامعەی دمۆكراتیك ئڕا 31 هزار دانش ئامووز لباس و لازمەیل تەحسیل تەئمین كردیە.

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: